top of page

I. Úvodní ustanovení 

1.    Tyto podmínky užívání služby Bezba doprava (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti klientů a jejich doprovodu a další vybrané aspekty při poskytování přepravních služeb v rámci projektu Bezba dopravy. 

2.    Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam: 

a) Bezba doprava – systém poskytování přepravních služeb vybraným osobám se sníženou schopností pohybu a orientace (včetně jejich doprovodu) s finanční a organizační podporou Hlavního města Prahy; Bezba doprava zahrnuje systém poskytovatelů přepravy a dispečink této přepravy; 

b) ROPID – Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359; 

c) Poskytovatel – dopravce poskytující přepravní služby v systému Bezba doprava, tj.

(i) Lutan s.r.o., se sídlem Benátecká Vrutice 16, 289 23 Milovice, IČO:  06292755, nebo

(ii) Vega Tour s.r.o., se sídlem Šátalská 204/21, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 62917072; 

d) Smlouva s Poskytovatelem – smlouva o zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace ze dne 30.04.2021 uzavřená mezi organizací ROPID a dopravcem Lutan s.r.o., uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy 15276239, nebo smlouva o zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace ze dne 30.04.2021 uzavřená mezi organizací ROPID a dopravcem Vega Tour s.r.o., uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy 15276731; 

e) dispečink Bezba dopravy – ústředí řízení provozu Bezba dopravy; dispečink tvoří organizační jednotku organizace ROPID; 

f) Klient – osoba, jež je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy nebo ve Středočeském kraji, která projevila zájem o služby Bezba dopravy nebo tyto služby využívá (okruh oprávněných osob může být měněn – viz aktuální informace na www.bezba.cz); 

g) Doprovod Klienta – osoba doprovázející Klienta (zejména osobní asistent nebo rodinný příslušník), nebo vodicí pes; podrobnosti stanoví Smlouva s Poskytovatelem; 

h) Asistent přepravy – osoba pověřená Poskytovatelem, odlišná od Doprovodu Klienta, trvale přítomná v přepravním prostoru a poskytující asistenci Klientovi; podrobnosti stanoví Smlouva s Poskytovatelem; 

i) Ceník – cenové podmínky, geografické vymezení a vybrané další podmínky poskytování služeb v rámci Bezba dopravy; aktuální znění je dostupné na www.bezba.cz

 

3.    Přepravní služby se poskytují pouze na území hlavního města Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje; konkrétní území stanoví Ceník. 

4.    Poskytnutí přepravních služeb zprostředkovává a administrativně zajišťuje organizace ROPID zejména prostřednictvím dispečinku Bezba dopravy. 

5.    Dispečerské řízení provozu, vyřizování objednávek, operativní řešení provozních mimořádností a další související provozní záležitosti řeší dispečink Bezba dopravy. Dispečink Bezba dopravy je povinen vyřizovat požadavky Klientů v co nejkratší možné době s přihlédnutím k provozním možnostem. 

6.    Přepravní služby smí využít pouze registrovaný Klient (tj. osoba registrovaná v systému, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy). Klient smí být při přepravě doprovázen Doprovodem Klienta dle výše uvedené definice (tj. jednou další osobou nebo vodicím psem). 

7.    Registrací do systému, objednávkou přepravních služeb nebo nástupem do vozidla Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami (včetně pravidel zpracování osobních údajů) a bude se jimi řídit; zároveň potvrzuje, že s těmito Podmínkami seznámil i případný Doprovod Klienta a tento se jimi bude řídit. 

 
II. Registrace do systému Bezba dopravy 

1.    Přepravní služby v rámci Bezba dopravy se poskytují pouze registrovaným Klientům. 

2.    Registrace do systému Bezba dopravy se provádí elektronicky prostřednictvím www.bezba.cz, případně jiným způsobem dle dohody Klienta s dispečinkem Bezba dopravy. Při registraci je nutno o Klientovi uvést pravdivě a úplně všechny povinné údaje dle registračního formuláře (zejména jméno, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P, kontaktní údaje, informace o Klientově zdravotním stavu, které mohou mít vliv na přepravu). 

3.    Registraci lze provést kdykoliv, a to i bez současného objednání přepravy. 

 
III. Objednávka přepravy 

1.    Přepravu lze poskytnout pouze tehdy, pokud 

a) byla učiněna řádná objednávka (požadavek na přepravu); a zároveň 

b) přijetí objednávky bylo Klientovi potvrzeno; a zároveň 

c) dispečink Bezba dopravy následně potvrdil Klientovi, že přeprava pro něj bude zajištěna. 

2.    Přeprava se objednává prostřednictvím dispečinku Bezba dopravy těmito způsoby: 

a) objednávkovým formulářem na www.bezba.cz

b) telefonicky – dispečer zadá objednávku dle požadavků Klienta do systému; 

c) e-mailem. 

        Aktuální kontaktní telefon a e-mailová adresa jsou uvedeny na www.bezba.cz

3.    Objednávka musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

a) identifikaci Klienta; 

b) datum, čas a místo nástupu a výstupu; 

c) účel jízdy; 

d) případnou informaci o Doprovodu Klienta (doprovázející osobě nebo přepravovaných živých zvířatech) a zavazadlech; 

f) případné další specifické požadavky, zejména 

  • požadavek na přepravu vlastních kompenzačních pomůcek, nebo požadavek na kompenzační pomůcky zajištěné Poskytovatelem; 

  • požadavek na zajištění pomoci při odchodu z místa počátku přepravy do místa nástupu do vozidla a pomoci při výstupu a odchodu z vozidla do místnosti v cílovém objektu; 

  • požadavek na přepravu dítěte s kočárkem; 

  • požadavek na dětskou autosedačku. 

4.    Objednanou přepravu může Klient bez sankce zrušit, a to 

a) alespoň 1 pracovní den před sjednaným časem zahájení přepravy v případě dlouhodobých přeprav a přeprav pro organizace nebo hromadné přepravy; 

b) alespoň 1 hodinu před sjednaným časem zahájení přepravy v ostatních případech. 

5.    Pokud se Klient nedostaví bez předchozího informování dispečinku Bezba dopravy nebo řidiče na místo nástupu nejpozději do 15 minut po sjednaném čase zahájení přepravy, ztrácí na přepravu nárok. 

6.    Pokud Klient objednanou přepravu bez včasného zrušení nevyužije, je povinen uhradit smluvní pokutu dle Ceníku. Smluvní pokutu lze snížit nebo prominout z důvodů hodných zvláštního zřetele; podrobnosti stanoví Ceník. 

7.    Dispečink Bezba dopravy bude v rámci svých provozních možností a dostupných přepravních kapacit Poskytovatelů vyvíjet maximální úsilí, aby vyhověl přepravní poptávce a zajistil obsluhu všech Klientů, kteří o přepravní služby projevili zájem. Na poskytnutí přepravních služeb na základě objednávky ale není právní nárok a organizace ROPID ani Poskytovatelé nenesou žádnou odpovědnost za případnou neakceptaci učiněné objednávky. 

8.    Přidělení konkrétní objednávky konkrétnímu Poskytovateli je na uvážení dispečinku Bezba dopravy při zohlednění aktuálních provozních a organizačních potřeb. Dispečink Bezba dopravy je oprávněn operativně změnit Poskytovatele zajišťujícího přepravu, nebo nasadit větší vozidlo, než bylo požadováno; cena hrazená Klientem a Doprovodem Klienta není tímto dotčena. 

účinnost od 01.01.2022 

Podmínky užívání služby Bezba doprava

IV. Průběh přepravy 

1.    Za poskytnutí přepravních služeb je Klient i případný Doprovod Klienta povinen příslušnému Dopravci uhradit cenu dle aktuálního Ceníku. Cena se hradí řidiči, a to v hotovosti nebo bezhotovostně; v případě hotovostní platby je Klient povinen použít platidla přiměřených nominálních hodnot. 

2.   Cena přepravy se vždy skládá z 

a) nástupní taxy pro každou 1 přepravovanou osobu (včetně Doprovodu Klienta), která představuje paušální cenu za přistavení vozidla a případnou základní dopomoc a doprovod Klienta související bezprostředně s jeho nastoupením do vozidla a vystoupením z vozidla; 

b) ceny za jednotlivou jízdu, která je diferencována podle toho, zda se jedná o přepravu výlučně po území hlavního města Prahy, nebo o přepravu zasahující na území Středočeského kraje; cena je stanovena jako paušální bez ohledu na skutečný počet ujetých kilometrů. 

3.   Cena přepravy se ve stanovených případech dále navyšuje o 

a) cenu za přepravu zavazadel; přepravovat s sebou zdarma lze jedno zavazadlo do rozměru 25x45x70 cm; přeprava větších zavazadel a živých zvířat ve schráně je zpoplatněna dle Ceníku; 

b) cenu za čekání; přesáhne-li čekání na Klienta limity uvedené v Ceníku, je další čekání zpoplatněno dle Ceníku. 

4.   Pracovníci Poskytovatele mohou kontrolovat oprávnění Klienta k použití přepravy, tj. zjišťovat totožnost Klienta včetně adresy jeho trvalého pobytu a požadovat předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě nesplnění podmínek pro poskytnutí přepravy anebo při neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Klienta může být poskytnutí přepravních služeb odepřeno. 

5.   Poskytovatel je mimo jiné povinen 

a) zajistit řádný technický stav, vybavení, vnitřní a vnější čistotu vozidel; 

b) zajistit, aby řidiči a Asistenti přepravy měli náležitou odbornou způsobilost a byli řádně proškoleni; 

c) na základě požadavku Klienta uvedeného v objednávce přepravy zajistit osazení vozidla dětským zádržným systémem; vozík k zapůjčení ani jiné kompenzační pomůcky není Poskytovatel povinen zajistit. 

6.   Řidič je mimo jiné povinen 

a) poskytovat nezbytnou pomoc Klientovi; za pomoc se v této souvislosti považuje pomoc, která je pro Klienta nezbytná pro využití přepravy s ohledem na jeho zdravotní postižení, a to před zahájením přepravy i po jejím ukončení, včetně pomoci při přesunu k vozidlu z místa, kde se Klient zdržuje před zahájením přepravy, jakož i při přesunu od Vozidla na cílové místo dle potřeb Klienta (např. pohyb a přesun s vozíkem k vozidlu v místě nástupu a od vozidla v místě výstupu, včetně přesunu z/do cílové místnosti; zajištění či usnadnění nástupu do vozidla a výstupu z vozidla; další úkony nezbytné k tomu, aby Klient mohl využít přepravy v rámci Bezba dopravy); 

b) před jízdou ukotvit řádně vozíky a další kompenzační pomůcky tak aby byla zajištěna bezpečnost přepravovaných osob, a zkontrolovat připoutání cestujících bezpečnostním pásem; 

c) mít na sobě adekvátní čistý oděv; 

d) chovat se ke Klientům i Doprovodu Klientů slušně a s maximální vstřícností. 

7.    Řidič je mimo jiné oprávněn 

a) dávat Klientům a Doprovodu Klientů pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy; 

b) vybírat jízdné; 

c) kontrolovat dodržování přepravních podmínek; 

d) kontrolovat platnost průkazu ZTP nebo ZTP/P a adresu místa trvalého pobytu Klienta; 

e) nepřijmout do přepravy osobu, která je 

  • zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; 

  • ve stavu, kdy ohrožuje ostatní cestující, řidiče nebo sama sebe; 

  • je viditelně potřísněna biologickým materiálem, má otevřené rány apod. 

8.    Řidič není povinen poskytovat Klientovi pomoc nad rámec nezbytné pomoci bezprostředně potřebné pro poskytnutí přepravy. Řidič není povinen poskytovat pomoc Doprovodu Klienta. 

9.    Klient je mimo jiné povinen 

a) nastoupit jízdu včas dle dohodnutého času zahájení přepravy; 

b) neprodleně informovat dispečink Bezba dopravy o nepředvídaných okolnostech, které zapříčinily nebo mohou zapříčinit pozdní nástup na jízdu, zrušení jízdy anebo jiným nepříznivým způsobem domluvenou jízdu ovlivnit; 

c) uhradit cenu dle Ceníku; 

d) zajistit si před nástupem na jízdu potřebné kompenzační pomůcky, ochranné prostředky nebo nástroje nezbytné k bezpečnému průběhu jízdy, leda by jejich zajištění bylo předem dohodnuto s Poskytovatelem. 

10.    Klient je v průběhu přepravy mimo jiné povinen 

a) dbát pokynů a příkazů řidiče a Asistenta přepravy (je-li přítomen); 

b) sedět na sedadle nebo vozíku; 

c) jde-li o Klienta na vozíku, mít na vozíku z bezpečnostních důvodů opěrku hlavy; 

d) být připoután bezpečnostním pásem, a to včetně Klientů na invalidním vozíku; vyžaduje-li to zdravotní stav Klienta, musí být Klient zajištěn tak, aby se neodpoutal za jízdy; 

e) dbát bezpečnosti své i jiných osob a svým chováním přispívat k zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy; 

f) chovat se tak, aby neznečišťoval vozidlo a aby svým chováním nerušil klidnou přepravu ostatních cestujících a nijak je neobtěžoval (např. hlučným projevem nebo provozováním reprodukované hudby). 

11.    Klient je v průběhu zejména nesmí 

a) nepřiměřeně rušit řidiče od řízení; 

b) stát a pohybovat se po vozidle, nebo stát nebo klečet na sedadle; 

c) odpoutávat se; 

d) otevírat dveře vozidla; 

e) přepravovat se na předním sedadle (platí i pro Doprovod Klienta); 

f) kouřit nebo požívat návykové látky. 

12.    Povinnosti Klientů se přiměřeně použijí i na Doprovod Klienta. 

13.    Klient je oprávněn 

a) přepravovat s sebou kompenzační pomůcky, které nahlásí při objednávce (zejména mechanický či elektrický vozík, dětský zádržný systém, berle, hole, chodítko, podsedák, zdravotní kočárek); při objednání předem může Poskytovatel umožnit Klientovi přepravu skútru, tříkolky a obdobných pomůcek, pokud svými rozměry a hmotností nepřesahují hmotnost elektrického vozíku a jejich přeprava neohrožuje bezpečnost posádky; 

b) obracet se na dispečink Bezba dopravy se stížnostmi a podněty ohledně systému Bezba dopravy; 

14.   V případě přepravy s využitím Asistenta přepravy platí následující pravidla: 

a) Asistent přepravy není Doprovodem Klienta; poskytováním asistence Asistentem přepravy se rozumí poskytování dopravní asistence (nejedná se však o osobní asistenci ve smyslu vyhlášky č. 505/2006 Sb.), která je pro Klienta nezbytná po dobu jeho přepravy a v souvislosti s ní, zejména nezbytná péče při manipulaci s kompenzačními pomůckami při nástupu Klienta do vozidla nebo výstupu z vozidla, dále dozor při přepravě Klientů a další nezbytná nápomoc Klientům v souvislosti s přepravou; 

b) využití služby Asistenta přepravy není pro Klienta nijak zpoplatněno; 

c) služby Asistenta přepravy nejsou poskytovány ve všech vozidlech, rozhodnutí, ve kterých vozech Asistent přítomen je, je na rozhodnutí dispečinku Bezba dopravy. 

15.    Plošinu pro vozíky obsluhuje pouze řidič nebo jiná pověřená osoba Poskytovatele. Na plošině lze přepravovat pouze osoby na vozíku. Prázdný vozík lze přepravit pouze po dohodě s dispečinkem Bezba dopravy nebo řidičem. 

16.    Na vztahy mezi Dopravcem a Klientem (popř. Doprovodem Klienta), jakož i na vztahy mezi přepravovanými Klienty (popř. přepravovaným Doprovodem Klienta) navzájem se v případech výslovně neupravených těmito Pravidly přiměřeně uplatní příslušná ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V. Ochrana osobních údajů 

1.    Zpracování osobních údajů Klienta a Doprovodu Klienta se řídí

(i) příslušnými právními předpisy,

(ii) obecnými pravidly zpracování osobních údajů v organizaci ROPID (k dispozici on-line na internetových stránkách organizace ROPID v sekci „O organizaci“ → „Informace o GDPR“, https://pid.cz/o-organizaci/informace-o-gdpr/) a

(iii) speciálními pravidly zpracování osobních údajů aplikovaných pro službu Bezba, dostupnými on-line na www.bezba.cz

2. Registrací do systému, objednávkou přepravních služeb nebo nástupem do vozidla Klient i Doprovod Klienta potvrzuje, že se s uvedenými pravidly zpracování osobních údajů seznámil a že za podmínek v těchto pravidlech uvedených udělil též příslušné souhlasy se zpracováním osobních údajů.  

 
VI. Závěrečná ustanovení 

1.    Úkony, k jejichž provedení je podle těchto Pravidel oprávněn nebo povinen Klient (zejména v souvislosti s registrací do systému a objednávkami přepravy), může též provést Klientem zmocněná osoba. Není-li Klient k takovému úkonu dostatečně právně způsobilý (např. z důvodu nezletilosti nebo zdravotního stavu), provádí tyto úkony jeho zákonný zástupce, opatrovník anebo jimi zmocněná osoba, případně jiná osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu. Samotná přeprava se však vždy poskytuje osobně přímo Klientovi; zastoupení Klienta jinou osobou při samotné přepravě je vyloučeno. 

2.    Organizace ROPID je oprávněna zajišťování přepravních služeb bez náhrady změnit, omezit nebo zrušit. 

3.    V případě porušení těchto podmínek ze strany Klienta nebo Doprovodu Klienta může být poskytování přepravních služeb příslušnému Klientovi nebo Doprovodu Klienta bez náhrady omezeno nebo zcela odepřeno 

4.    Organizace ROPID je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv změnit. Aktuální znění Podmínek je k dispozici na www.bezba.cz.  

  

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace 

bottom of page