top of page

Ochrana osobních údajů

SPECIÁLNÍ PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SLUŽBU BEZBA

Klient potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v registraci, objednávce nebo jinak sdělené v souvislosti s poskytnutím přepravních služeb jsou správné, pravdivé a úplné.

 

INFORMOVÁNÍ KLIENTA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ NESPADAJÍ POD ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Klient bere na vědomí, že osobní údaje o jménu, příjmení, datu narození, adrese trvalého pobytu, telefonním čísle, e-mailové adrese, a dále údaje o případném Doprovodu Klienta a o místu a čase nástupu a výstupu budou zpracovány Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359 (dále jen „ROPID“), za účelem zajištění poskytnutí požadované přepravní služby a dále za účelem vedení evidence, statistiky, vyhodnocování a kontroly poskytnutých služeb. Pro účely realizace samotné přepravní služby je organizace ROPID oprávněna předat uvedené osobní údaje též příslušným dopravcům, kteří přepravní služby pro organizaci ROPID zajišťují, a to (i) Lutan s.r.o., se sídlem Benátecká Vrutice 16, 289 23 Milovice, IČO:  06292755, a (ii) Vega Tour s.r.o., se sídlem Šátalská 204/21, Libuš, 142 00 Praha 4, IČO: 62917072 (dále souhrnně jen „Dopravci“).

 

SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Klient tímto uděluje organizaci ROPID souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů o průkazu ZTP (ZTP/P) a zdravotnických pomůckách, jakož i případných dalších doplňujících údajů týkajících se přímo nebo nepřímo zdravotního stavu Klienta (např. údaje o diagnóze Klienta, které jsou potřebné k řádnému zajištění přepravy). Souhlas se uděluje za účelem zajištění poskytnutí požadované přepravní služby a dále za účelem vedení evidence, statistiky, vyhodnocování a kontroly poskytnutých služeb. Pro účely realizace samotné přepravní služby je organizace ROPID oprávněna předat uvedené osobní údaje též Dopravcům. Klient je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat; zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena. Klient však bere na vědomí, že možnost zpracování všech jeho osobních údajů poskytnutých nebo shromážděných v souvislosti s objednávkou a následnou realizací přepravních služeb je nezbytným předpokladem pro řádné poskytnutí požadované přepravní služby, a tudíž případné neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu před dokončením objednané přepravy může mít podle okolností za následek, že požadovaná přepravní služba nebude moci být poskytnuta.

 

SOUHLAS KLIENTA S UCHOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Klient zároveň uděluje organizaci ROPID souhlas s uchováním všech shora uvedených osobních údajů ve zvláštní databázi organizace ROPID po celou dobu platnosti alespoň jedné smluv o zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace uzavřených mezi organizací ROPID a Dopravci, tj. až do 31.12.2031 (případně kratší dobu, budou-li všechny tyto smlouvy ukončeny dříve), a to za účelem efektivnějšího zpracování opakovaných objednávek téhož Klienta a zvýšení zákaznického komfortu Klienta. Klient je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat; zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

Pokud objednávku přepravních služeb nečiní Klient osobně, ale jiná osoba, prohlašuje tato jiná osoba, že je plně oprávněna registraci nebo objednávku za Klienta učinit a dále že Klient byl s těmito pravidly zpracování osobních údajů v plném rozsahu seznámen a udělil všechny výše uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů.

bottom of page